Skip to the main content

Nieuwsbrief 4

Beste leden van Bridgeclub Heino,

 

Helaas is er nog geen licht aan het einde van de virustunnel. Dit seizoen hebben we dan ook geen Algemene Ledenvergadering (ALV) kunnen houden. Onze statuten bepalen dat dit uiterlijk eind september had moeten gebeuren. Maar nood breekt wet. Er zijn weliswaar mogelijkheden om ondanks Corona een ALV te houden met behulp van het internet. Het bestuur kiest daar niet voor, voornamelijk omdat de onderlinge gedachtewisseling op een vergadering zeker meerwaarde heeft.

De leden worden over de stand van zaken in onze vereniging geïnformeerd via deze nieuwsbrief en vooral via de vernieuwde site. Zodra het kan halen we de formele besluitvorming in! Graag vertrouwen we erop dat de jullie met deze aanpak instemmen.

 

Onder normale omstandigheden waren de volgende stukken op de agenda van de ALV aan de leden voorgelegd:

 

  1. Notulen van de ALV dd 5 september 2019
  2. Notulen van de ALV dd 16 januari 2020
  3. Jaarverslag 2019 – 2020 van de secretaris
  4. Jaarverslag 2019 – 2020 van de Technische Commissie
  5. Verslag kascontrolecommissie
  6. Benoeming kascontrolecommissie
  7. Financiën boekjaar 2019 -2020: Balans en resultatenrekening per 30-6–2020 en het overzicht vastgelegde middelen en afschrijvingen per 30-06-2020
  8. Vaststelling contributie seizoen 2020 -2021
  9. Samenstelling bestuur 2020 -2021

 

Zoals aangegeven staan al deze stukken, met uitzondering van agendapunt 6, 8 en 9, op onze clubsite https://10049.bridge.nl/  (onder verslagen).  Ook met betrekking tot de financiën geldt er een voorbehoud. Dit heeft te maken met het verzoek dat het bestuur aan de Bridgebond gedaan heeft de jaarlijkse contributieafdracht te verlagen. Dit uiteraard omdat we niet echt kunnen bridgen zoals we dat gewend zijn en we de afdracht in dat verband (te) fors vinden. Twee clubs uit de omgeving steunen ons voorstel.

Ten aanzien van onze eigen contributie (punt 8) heeft het bestuur nog geen voorstel geformuleerd, zeker is dat het niet de volledige contributie zal worden.

 

Vanwege de invoering van het ranking-systeem is er een nieuw wedstrijdreglement (WR) opgesteld. Dit reglement dient ook door de ALV te worden goedgekeurd. Het voorstel staat op de site.

 

Het bestuur gaat ervan uit dat we ergens in het seizoen 2020 – 2021 wel een ALV kunnen houden. Op die vergadering zullen dan bovenstaande stukken besproken worden en kan er een nieuwe kascontrolecommissie benoemd worden.

Ook dient dan de bestuurssamenstelling aan de orde te komen. Door het vertrek van Jan Jonge Poerink als bestuurslid en voorzitter is onze vice-voorzitter, Marieke Zomer, van start gegaan als voorzitter. Deze wissel dient officieel ook door de ALV goedgekeurd te worden en komt dus op de agenda.

 

Tot slot nog het volgende:

 

Van de bridgebond zijn voor een aantal leden meesterpuntencertificaten (met bijbehorende versierselen) ontvangen. Normaal gesproken worden deze door de voorzitter uitgereikt. Dat gaat ook gebeuren, zodra het weer kan.

 

Het gaat om:

 

Marjan Bilderbeek: 500 punten Clubmeester

Jannie Vosman: 500 punten Clubmeester

Rina Borgmeier: 500 punten Clubmeester

Herman Hulsman: 5000 punten Regionaal meester

Henk van Essen: 2000 punten Districtsmeester

Henk Kolthoff: 500 punten Clubmeester

Martin Overgoor: 500 punten Clubmeester

Joop Kloosterman: 5000 punten Regionaal meester

 

Namens het bestuur: Van harte gefeliciteerd!!

 

Wie niet kan wachten kan het certificaat bij mij (Erik Grit, Fluitekruid 43) ophalen. Wel graag eerst even bellen (0572 39030)

 

Tot zover, op dit moment. Doe mee aan kofferbridge en thuis-bridgen.  Blijf gezond en houd de benen eronder.

 

Namens het bestuur,

 

Erik Grit

Secretaris

 

 

 

 

Andere artikelen
Systeemkaarten

Systeemkaarten

06/10/2020 - Tea Bannink
Financieel jaarverslag en Kascontrole

Financieel jaarverslag en Kascontrole

Je dient lid van deze club te zijn om dit bericht te bekijken.
Al lid? Inloggen

06/10/2020 - Tea Bannink
Jaarverslagen

Jaarverslagen

Je dient lid van deze club te zijn om dit bericht te bekijken.
Al lid? Inloggen

06/10/2020 - Tea Bannink